Samverkan nyckel under coronapandemin

Sommar går mot höst med ett läge som fortfarande är oklart vad gäller coronapandemin och dess konsekvenser. När det gäller arbete med systemet för kunskapsstyrning är en hel del fördröjt, samtidigt som arbete fortgår där det är möjligt.

Hanteringen av coronaviruset covid-19 har förstås varit prioriterat inom hela hälso- och sjukvården. Systemet för kunskapsstyrning har visat sig fruktbart både som kontaktnät och som kanal för informationsutbyte. På nationella webben för kunskapsstyrning finns rekommendationer och riktlinjer vid covid-19 samlade på ett överskådligt vis, inklusive länkar till aktuell myndighet.

Uppsala Örebro sjukvårdsregion samverkar inom flera områden. Fokusområden är verksamhet och utbildning, utbildning och kompetensförsörjning, digitalisering och e-hälsa, samt kunskapsstyrning. Samverkansnämnden är det politiska beslutsorganet och ledningsgruppen dess tjänstemannaledning.

Sjukvårdsregionen har inom ramen för systemet för kunskapsstyrning värdskap för 4 av 26 nationella programområden (NPO): Akut vård, hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa samt öron-, näs- och halssjukdomar. Vårdförloppet för stroke och TIA är ett av tre vårdförlopp som beslutades i maj, ta del av material och filmer på nya webben. I slutet av september förväntas ytterligare 3 vårdförlopp beslutas (KOL, kritisk benischemi och schizofreni-förstagångsinsjuknande) och i sjukvårdsregionens 26 olika regionala programområden pågår arbete av olika intensitet.

Login