Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och styr samverkansnämndens operativa organisering och bereder ärenden till samverkansnämnden. Gruppen ansvarar för en systematisk utveckling av verksamheten och att tjänstemannaorganisationen i övrigt är ändamålsenlig. Gruppen fastställer uppdrag för arbetsgrupper kopplade till ledningsgruppen och ansvarar för att tillse att kansliet har erforderliga resurser och kompetensprofiler. Ledningsgruppen företräder sjukvårdsregionen i nationella sammanhang och säkerställer en god samverkan med kommunerna. Ordföranden deltar i sammanträden med Samverkansnämndens arbetsutskott. Gruppen är underställd samverkansnämndens regiondirektörsgrupp.

Fullständig uppdragsbeskrivning

Representanter

Håkan Wittgren , Region Västmanland
Göran Angergård, Region Gävleborg, ordförande
Johan Claesson, Region Örebro län
Monika Samuelsson, Region Sörmland
Lotta Ingler, Region Dalarna
Lena Gjevert, Region Värmland
Eric Wahlberg, Region Uppsala

Ärenden till Ledningsgruppen styrs in via administrativa chefen.

Login