Kalender

 • 2020-02-12 09:56

  18 augusti 2020 Samverkansnämndens kansli

  Samverkansnämndens kansli sammanträder
  den 18 augusti 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktpersoner: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-12 10:03

  27-28 augusti 2020 Ledningsgrupp och Regiondirektörsgrupp

  Samverkansnämndens ledningsgrupp och regiondirektörsgrupp sammanträder
  den 27-28 augusti 2020, dag 1 kl 10.00-17.30, dag 2 kl 08.30-12.00 gemensam lunch
  Kungsörstorp Konferens och hotell, Kungsör
  Kontatkperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-24 12:44

  31 augusti -1 september 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning

  Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning sammanträder
  den 31 augusti -1 september 2020
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuZy5lcmlrc3NvbkByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+QW5uYSBFcmlrc3NvbjwvYT4=

  info
 • 2020-02-12 10:20

  11 september 2020 arbetsutskott

  Samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder
  den 11 september 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-12 10:23

  15 september 2020 Samverkansnämndens kansli

  Samverkansnämndens kansli sammanträder
  den 15 september 2020, kl 10.00-15.00
  Falun
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-12 10:25

  24 september 2020 Ledningsgrupp

  Samverkansnämndens ledningsgrupp sammanträder
  den 24 september 2020, kl 09.30-12.00
  Sveriges kommuner och regioner, Stockholm
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-12 10:27

  24 september 2020 Regiondirektörsgrupp

  Samverkansnämndens regiondirektörsgrupp sammanträder
  den 24 september 2020
  Sveriges kommuner  och regioner, Stockholm
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-06-09 07:44

  2 oktober Samverkansnämnd

  Samverkansnämnden sammanträder
  den 2 oktober kl 10.00-15.00
  Västerås
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:39

  19 oktober 2020 Samverkansnämndens kansli

  Samverkansnämndens kansli sammanträder
  den 19 oktober 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-24 12:46

  29 oktober 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning

  Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning sammanträder
  den 29 oktober 2020, kl 09.15-15.30
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuZy5lcmlrc3NvbkByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+QW5uYSBFcmlrc3NvbjwvYT4=

  info
 • 2020-02-14 06:41

  29 oktober 2020 Ledningsgrupp

  Samverkansnämndens ledningsgrupp sammanträder
  den 29 oktober 2020, kl 09.30-12.00
  Sveriges kommuner och regioner, Stockholm
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:46

  2 november 2020 Regiondirektörsgruppen

  Samverkansnämnden regiondirektörsgrupp sammanträder
  den 2 november
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:53

  11 november 2020 Arbetsutskott

  Samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder
  den 11 november 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:48

  16 november 2020 Samverkansnämndens kansli

  Samverkansnämndens kansli sammanträder
  den 16 november 2020, kl 10.00-12.00
  Skypemöte
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:50

  26 november 2020 Ledningsgrupp

  Samverkansnämndens ledningsgrupp sammanträder
  den 26 november 2020, kl 09.30-12.00
  Sveriges kommuner och regioner, Stockholm
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:52

  26 november 2020 Regiondirektörsgrupp

  Samverkansnämndens regiondirektörsgrupp sammanträder
  den 26 november
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
 • 2020-02-14 06:57

  3-4 december 2020 Samverkansnämnden lunch till lunch

  Samverkansnämnden sammanträder
  den 3-4 december 2020, lunch till lunch
  Scandic Arvika, Arvika
  Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmV2YS1sZW5hLmFzcGV0b3JwQHJlZ2lvbnZhcm1sYW5kLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkV2YS1MZW5hIEFzcGV0b3JwPC9hPg==

  info
Login