Tre nya vårdförlopp på remiss

Systemet för kunskapsstyrning skickar nu ut tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisserna är öppna, vilket innebär att alla som känner sig berörda kan svara. Remisserna är viktiga för att kvalitetssäkra vårdförloppen och denna gång är 27 november sista svarsdatum.

Madelene Johanzon från Region Värmland är ordförande för nationellt programområde, NPO, Äldres hälsa. Det är ett av fyra NPO som sjukvårdsregion Uppsala Örebro har värdskap för.
– Vårdförloppet kognitiv svikt vid demensjukdom omfattar utredning fram till att diagnos ställs eller inte. Vårdförloppet beskriver vilka åtgärder som ska göras, i vilken ordning och att de ska starta i ett tidigt skede. På så sätt kan utredningstider kortas och skapa bättre förutsättningar för patientgruppen inom primärvården. Dessutom ökar möjligheterna att koppla ihop vård och omsorg för en god, nära och sammanhållen vård.

Vårdförlopp på gång
Den 25 september kommer styrgruppen för kunskapsstyrning att besluta om införande av tre nya vårdförlopp: schizofreni förstagångsinsjuknande, KOL och kritisk benischemi. Information finns då på www.kunskapsstyrningvard.se
I övrigt pågår arbete med 15 nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet med vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.
Mallar och instruktioner för remissvar finns på webben för kunskapsstyrning: www.kunskapsstyrningvard.se

Login