Kunskapsstyrning

Regionerna samverkar i olika grupperingar för att sjukvårdsregionalt spegla det nationella systemet för kunskapsstyrning i samverkan och vara bryggan mellan den nationella och lokala nivån. Systemet för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap.

Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. På så sätt får vi en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Visionen för det gemensamma, nationella arbetet är "Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika".

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har värdskap för fyra nationella programområden:

- Akut vård
- Hjärt- och kärlsjukdomar
- Äldres hälsa
- Öron-, näsa- och halssjukdomar.

Länkar
Nationellt system för kunskapsstyrning, Sveriges Kommuner och Regioner
Nationellt kliniskt kunskapsstöd


Login