Gemensamt finansierade verksamheter

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Regionalt cancercentrum, RCC, har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancervården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Målet är bland annat att förbättra behandling och omhändertagande av cancerpatienter, förbättra möjligheterna att upptäcka cancer tidigare. RCC arbetar för ett ökat patientinflytande i cancersjukvården, där utgångspunkten är patientens behov.

Ledningsorganisationen utgörs av en styrgrupp med representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen samt en exekutiv chefsfunktion. Patientföreträdare ska bilda en referensgrupp och ingå i organisationen. Även två företrädare för akademisk forskning ska ingå i organisationen, med hänsyn till vikten av samarbete mellan forskning och verksamhet.


Kontaktpersoner
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC
Helena Björkman, ordförande styrgrupp RCC

Länkar
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Login