Funktionshinder

Specialitetsrådet för funktionshinderområdet

Området omfattar Habilitering, Hjälpmedelsverksamhet, Hörselre-/habilitering, Synre-/habilitering och Teckenspråk-/skrivtolkning verksamheter i regionen och hålls samman av en samordningsgrupp.
Varje verksamhet har en egen arbetsgrupp.

Specialitetsrådet samverkar kring utveckling, omvärldsbevakning, evidens-, kvalitets- och utvärderingsarbete samt i projekt där kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar till vinster i effektivitet och kvalitet.

Rådet arbetar på uppdrag av Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Samordningsgruppen

Samordningsgruppen har kontakt med Kunskapsstyrningsgruppen inom Samverkansnämnden och får därifrån specifika uppdrag.
Gruppen består av förvaltningschefer, eller motsvarande, som respektive landsting/region utser. De representerar sitt landsting/region för hela specialitetsområdet.
Vid behov kan samordningsgruppen knyta till sig personer för utveckling och samordning när arbeten behöver göras över de olika arbetsgruppernas ansvarsområden. De benämns utvecklingsgrupp.
En årsrapport sammanställs utifrån arbetsgruppernas verksamhetsberättelser till en gemensam för Specialitetsrådet Funktionshinder och lämnas till Kunskapsstyrningsgruppen.
Samordningsgruppen träffas minst tre gånger per år, varav ett av tillfällena med ordförande i respektive arbetsgrupp samt ev utvecklingsgrupp. Kostnaderna för det gemensamma mötet (i februari årligen i Stockholm) står det landsting/region som ordföranden representerar för. Mötet har som huvudsyfte att diskutera verksamhetsplan för kommande år. Övriga möten bekostar varje landsting/region för sig.
Uppdrag ges till arbetsgrupperna

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Annica Winroth, Region Västmanland