Styrande dokument

Samverkansnämndens arbete styrs av ett avtal om samverkan mellan berörda regioner.

Ett nytt samverkansavtal gäller från 2016. Till avtalet finns ett antal bilagor, bland annat en bilaga som reglerar utnyttjande av vård vid Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro, samt bilagor som beskriver uppdragen för samverkansnämndens gemensamma verksamheter.

Andra styrande dokument är den regionala prislistan för alla sjukhus och vårdenheter inom sjukvårdsregionen, vilken är grund för debitering av utomlänsvård såväl inom som utom sjukvårdsregionen. Dessutom omfattas styrande dokument av samverkansnämnden antagna politiska viljeinriktningar inom olika vårdområden, samt av nämndens aktivitetsplan och handlingsplan.

Övriga styrande dokument

Strategi för forskning inom hälso- och sjukvård, 2018-2024 

Plan för utveckling av strukturer för kunskapsstyrning i Uppsala/Örebroregionen 2014

Strategi för delaktighet i hälso- och sjukvården för patienter, närstående och patient-/brukarorganisationer

Utvecklingsplan/cancerplan 2019–2021

Avsiktsförklaring för intentionerna med 1994 års handikappreform, antagen 2015-12-04

Logga in

Inloggning till biblioteket